DEFNE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“DEFNE”)
KVKK BAŞVURU FORMU

I. Başvuru Hakkının Kapsamı
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili kişilere KVKK md. 11’de belirtilen kapsamda, Veri Sorumlusuna (“Defne”) başvuru yaparak, kişisel verileri ile ilgili talepte bulunma hakkını vermiştir.
KVKK md. 11’e göre ilgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir.
II. Başvuru Yöntemi ve Şekli
İlgili kişi, KVKK md. 11’de sayılan haklarını kullanmak amacıyla, KVKK md. 13’e göre Defne’ye; bu başvurunun KVKK madde 13’te belirtilen başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Gerek md. 13’te yer alan gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen hükümler ışığında, ilgili kişi Defne’ye aşağıdaki yöntemlerle başvurusunu iletebilecektir.
Başvurunun kabul edilebilmesi için, TÜRKÇE dilinde yapılması gerekmektedir.

(i) Yazılı Başvuru: İlgili kişi şahsen veya noter kanalı ile (Bahariye Cad. Kırtasiyeci Sk. No:48/3 Kadıköy/ İstanbul) adresine başvuru yapabilir.

(ii) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile başvuru: İlgili kişi KEP adresi üzerinden, Defne’nin KEP adresine (defnesaglik@hs01.kep.tr) göndereceği bir ileti ile başvuru yapabilir.

(iii) Güvenli elektronik imza ile başvuru: İlgili kişi, Defne’ye daha önce bildirdiği ve Defne sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak, güvenli elektronik imza ile imzaladığı bir e-postayı ( kvkk@cagriisitme.com ) adresine göndererek başvuru yapabilir.

(iv) Elektronik posta ile başvuru: İlgili kişi tarafından Defne’ye daha önce bildirilen ve Defne’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılması mümkündür.

III. Başvurunun İçeriği

Başvurunun kabul edilebilmesi için;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.

Talep edilen konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, Defne’ye evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Defne’ye ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

IV. Başvuruya cevap

Defne, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Defne, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Cevap yazısında;
a) Defne’ye ait bilgileri,
b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarası,
c) Talep konusu,
ç) Defne’nin başvuruya ilişkin açıklamaları,
yer alacaktır.
Defne, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde;
– On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir,
– Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Defne tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Cep Telefonu Numarası:
E-posta Adresi:
Adresi:

I. Defne ile olan ilişkinize ilişkin açıklamalarınızı yazınız (çalışan adayı, çalışan, tedarikçi, ürün ve/veya hizmet talep eden kişi, ziyaretçi gibi):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. KVKK md. 11 kapsamında talebinizi, bilgi almak istediğiniz konuyu ayrıntıları ile belirtiniz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz
 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı Soyadı: (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde)
Başvuru Tarihi:
İmza: